1803401Fishery Products Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกรรมวิธีการแปรรูป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง การศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของผลิตภัณฑ์ประมง การเสื่อมเสีย ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ


Principles and processing, preservation of fishery products, study on physiology and biological characteristics of fishery products, spoilage, safety standard of fishery products, quality control technology and quality evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215