1803351Water Analysis and Water Quality
การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณภาพน้ำและวิธีการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับกำลังผลิตของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


Water quality and analytical methods, factors relating to water quality, relationship between water quality and carrying capacity of aquaculture ponds
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215