1803331Aquatic Animals Feed and Feeding Technology
เทคโนโลยีอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โภชนศาสตร์และการใช้ประโยชน์อาหารสัตว์น้ำ วัตถุดิบอาหาร การผลิตอาหารผสมสำเร็จ และความต้องการโภชนะของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำเพื่อประเมินคุณภาพอาหารผสมสำเร็จ


Nutrition and utilization of aquatic animal feed, raw materials, completed feed processing and nutrient requirement of aquatic animals, techniques of proximate analysis of aquatic animal feed for quality evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215