1803313Genetics and Molecular Genetics of Aquatic Animals
พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ การถ่ายโอนลักษณะทั้งทางคุณภาพและปริมาณ การใช้ประโยชน์ของพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การศึกษาโครงสร้างของยีน, แผนที่ยีน และการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ


Genetic principle of aquatic animal, transferring of qualitative and quantitative characteristics, utilization of genetics, gene structure gene mapping and gene mutation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215