1803312Freshwater Animals Culture Technology
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, ระบบการเลี้ยงแบบต่างๆ, ปัจจัยที่มีผลกระทบและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์น้ำ, การวางแผนการดำเนินการและการจัดการ


Freshwater animals culture technology, type of aquaculture system, factors affecting and problems of aquaculture, production planning and management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216