1803311Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology
เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเพาะและอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำจืด, วิธีการและเทคนิคในการเพาะขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำจืด สภาพการตลาด และธุรกิจการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำจืด


Principle of breeding and nursing of freshwater animals, methods and techniques for breeding and nursing of freshwater animals, marketing aspects of freshwater animal seed supply
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54