1803301Experimental Designs and Statistical Analysis for Fishery Research
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1801202 หรือ
0810202

Course Description
หลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแผนงานทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความความแปรปรวน การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


Principles of experimental designs, analysis of variance experimental designs, analysis of variance, comparison among different data groups, analysis of covariance and practice in application of computer software
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215