1803101General Fisheries
การประมงทั่วไป
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมประมง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำและพืชน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ
และการตลาดสัตว์น้ำ หลักคิดในการจัดการประมงและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประมง อนุสัญญา ข้อตกลง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมง การประมงของประเทศไทยและของโลก

Importance of fishery industry in development country, structure of fishery industry, basic of knowledge about water sources, aquatic animal and plant resources, aquaculture,
processing, aquatic animal marketing, concepts of fishery management and organization, law and legislation about fisheries and fishery of Thailand and world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215