1802697Poultry Clinical Practice 2
คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ทางอายุรกรรมในสัตว์ปีกด้วยการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม การวินิจฉัยแยกโรคและการใช้เหตุผลทางคลินิก แผนการรักษาและการพยากรณ์โรค
การป้องกันโรคแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ การติดตามการรักษาและการส่งต่อ การให้คำแนะนำแก่เจ้าของสัตว์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Applications of knowledge and skills in poultry medicine including history taking, animal approaching, clinical examinations, laboratory examinations and special investigations, differential diagnosis and clinical reasoning,
therapeutic plans and prognosis, prevention of complications, rehabilitation, therapy follow up and referring, client counseling under instructs by lecturers or veterinarians from animal hospital, farms and others
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53