1802601Field Practice in Community Veterinary Medicine
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านสัตวแพทยศาสตร์ชุมชน
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานภาคสนามทางสัตวแพทย์ในชุมชนชนบท การแนะนำหลักการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ วิธีป้องกันโรคสัตว์สู่คน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตาย การกำจัดซากสัตว์


Filed practice in veterinary medicine for rural community; counseling of animal husbandry; animal health promotion; zoonotic diseases prevention; collection of specimen for laboratory diagnosis; carcass disposal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51