1802598Biotechnology Laboratory for Diagnosis
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคและอุปกรณ์พิเศษในการวินิจฉัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตรวจความผิดทางพันธุกรรม และจำแนกชนิดของจุลชีพก่อโรคโดยเน้นโรคที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น


Techniques and special devices for biotechnological diagnosis; laboratory examination by using biotechnological techniques for genetic abnormalities and classification of pathogenic microorganisms emphazing regional diseases
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52