1802594Aquatic Amphibian and Reptile Clinical Practice 1
คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น้ำ สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน 1
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว์น้ำ สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Clinical skill practice of history taking, animal approaching, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and disease prevention in aquatic, amphibian and reptile medicine including veterinarian-client
interaction establishment under instructs by lecturers or veterinarians from animal hospital, farms and others
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53