1802593Wildlife and Zoo Animals Clinical Practice 1
คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 1
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การเข้าหาสัตว์ การตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ รวมถึงการจัดการดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ ฟาร์ม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Clinical skill practice of history taking, animal approaching, clinical examination, diagnosis, therapeutic plans and disease prevention in wildlife and zoo animals medicine including animal care and managements
in zoo under instructs by lecturers or veterinarians from animal hospital, zoo, farms and others
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54