1802503Veterinary Integrative Problem Solving
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอภิปรายกรณีศึกษาสัตว์ป่วย ด้วยวิธีบูรณาการความรู้ทั้งในระดับก่อนและหลังการศึกษาทางคลินิกเพื่อการแก้ปัญหาและเพิ่มทักษะในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคทางสัตวแพทย์


Discussion on case study: using pre-clinical and clinical knowledge to solving problems and increasing skill for case examination, diagnosis, treatments and prevention in veterinary medicine
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54