1802464Veterinary Orthopedic Surgery
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของระบบกระดูกและข้อต่อในสัตว์


Examination, diagnosis, and surgical treatment of skeletal and joint system in animals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52