1802463Small Animal Surgery
ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต4 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของทุกระบบในสัตว์เล็กยกเว้นระบบกระดูกและข้อต่อ


Examination, diagnosis, and surgical treatment of all body systems of small animals excluding skeletal and joint system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51