1802462Diagnostic Imaging
รังสีวิทยาและอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเกี่ยวกับรังสีและคลื่นทางฟิสิกส์ อันตรายจากรังสีและการป้องกัน เทคนิคการใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีและอัลตร้าซาวด์ การแปลผลลักษณะปกติและพยาธิสภาพของอวัยวะระบบต่างๆ ในสัตว์ รังสีบำบัดทางสัตวแพทย์


Principles of physical radiation and wave; danger from radiation and prevention; applications of radiography and ultrasound devices; interpretation of normal and pathological findings of systematic organs in animals; veterinary radiotherapy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52