1802461Veterinary Anesthesia and Surgery
หลักการทางศัลยศาสตร์และวิสัญญีทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ใช้ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในทางศัลยกรรม การรักษาและการหายของบาดแผล เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ การใช้เครื่องมือทางศัลยกรรม การผูกเงื่อน การเย็บแผล การห้ามเลือด ชนิดของยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
ยานำสลบและยาสลบแบบทั่วตัว การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะแห่งและการวางยาสลบแบบทั่วตัว การติดตามสภาวะการสลบของสัตว์และสารน้ำบำบัดทางศัลยกรรม

Application of anatomy and physiology in surgery; wound treatment and healing; aseptic techniques; surgical instrumentations; knot tying; wound suturing; hemostasis; local and general anesthetic drugs;
local and general anesthesia; monitoring of physiological signs during anesthesia and fluid therapy in surgery
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52