1802454Diseases and Systemic Disorders in Aquatics, Amphibians and Reptiles
โรคและความผิดปกติของสัตว์น้ำ สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โรคและความผิดปกติในระบบต่างๆของสัตว์น้ำ สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52