1802372Veterinary Gynaecology and Andrology
วิทยาเธนุเวชและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้ อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์ พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การรักษาและป้องกันโรคและความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ทางสัตวแพทย์ การประเมินลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์


Anatomy and physiology of female and male reproductive systems; influence of various factors to animal reproduction; reproductive behaviors; veterinary treatment and prevention of reproductive diseases and disorders; female and male fertility evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54