1802352Biology and Medicine of Laboratory Animals
ชีววิทยาและอายุรศาสตร์ของสัตว์ทดลอง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง อาหารและการเลี้ยงดู โรงเรือน การควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง เทคนิคที่ใช้กับสัตว์ทดลอง โรค การรักษาและการควบคุมโรคในสัตว์ทดลอง


Kinds and breeds of laboratory animals; nutrition and husbandry; housing; quality control of laboratory animals; techniques for laboratory animals; diseases, treatments and control of diseases in laboratory animals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51