1802343Veterinary Toxicology
พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา ชนิด การจำแนกและแหล่งที่มาของสารพิษ กลไกการออกฤทธิ์และอาการทางคลินิกที่เกิดจากสารพิษ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการรักษาอาการเป็นพิษในสัตว์ หลักการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ


Principles of toxicology; types, classification and sources of toxics; mechanisms of action and clinical signs from toxics; preliminary diagnosis and therapeutics in animals; principles of sample collection for laboratory confirmation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52