1802311Veterinary Anatomy 2
กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1802211

Course Description
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางมหกายวิภาคระบบต่างๆ ระหว่างม้า โค กระบือ แกะ แพะ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ


Comparative study of systematic gross anatomy between horse, cattle, sheeps, goats, pigs, poultry and aquatic animals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52