1802291Experimental Designs and Statistical Analysis for Veterinary Research
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1801202

Course Description
หลักของการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนการทดลองพื้นฐาน การวางแผนแบบสปลิท-พลอท การวางแผนสลับทรีตเมนต์ การวางแผนสุ่มซ้อน แผนการทดลองที่จัดทรีตเมนต์แบบแฟกทอเรียล
การหา EMS การหา quasi F-ratio การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ วิธีพื้นผิวตอบสนอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบต่างๆ และการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

Principles of experimental designs, analysis of variance, preliminary experimental designs, split-plot designs, change-over designs, nested designs, factorial experiments,
expected mean squares, quasi F ratio, treatment comparisons, response surface, analysis of covariance, correlation and regression analysis, and practice in application of computer software
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52