1802221Veterinary Physiology 1
สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 1
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานด้านสรีรวิทยาการตอบสนองของร่างกายในภาวะปกติ โครงสร้าง และหน้าที่กระบวนการและกลไกการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมของสรีรวิทยาเซลล์
ระบบประสาท ระบบปรับความรู้สึกพิเศษ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน ระบบผิวหนัง การควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงสภาวะเครียดของร่างกาย

Basic knowledge of physiology in normal condition, processes and mechanical control of body systems, environmental adjustment in the topic of cell physiology, nervous system,
special sense system, circulatory system, integumentary system, thermal regulation including stress condition
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54