1802213Veterinary Embryology
วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิ บทบาทของฮอร์โมนที่มีผลต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ศึกษากลไกพื้นฐานที่ควบคุมกระบวนการเจริญของสัตว์ การทำงานในการควบคุมการแปรสภาพของเซลล์
บทบาทของนิวเคลียสต่อกระบวนการเจริญของสัตว์ ศึกษาการทดลองใหม่ๆ เพื่ออธิบายกลไกของการเจริญแบบปกติ และแบบผิดปกติ

Stages of gametogenesis and fertilization, function of hormones in the gametogenesis. To study basic mechanisms that control the process of animal development, their functions on regulation of
cell differentiation, the nucleus function in the process of animal development and new experiment to explain normal and abnormal development in animals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54