1802212Veterinary Histology
วิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์, สำนักงานเลขา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางจุลกายวิภาค และหน้าที่ของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ การจำแนกชนิดเซลล์และองค์ประกอบของเนื้อเยื่อทั้งปกติและผิดปกติ การเตรียมเนื้อเยื่อสัตว์เพื่อศึกษาทางไซโตเคมีและฮีสโตเคมี


Histological characteristics and function of tissues in various organs of mammal, avian and aquatic animals;
classification of cell types and components of normal and abnormal tissues; animal tissue preparation for cytochemistry and histochemistry study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54