0404407Community Nursing II
การพยาบาลชุมชน 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษากระบวนการพยาบาลชุมชน โดยการประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลในการพยาบาลชุชน กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยาบาลชุมชนเพื่อสนองตอบปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุนชนเป็นหลัก 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54