0404305Nurse Practice for Clients with Mental Health Deviation
ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0404304

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลผู้มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบนในภาวะต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพและการใช้ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54