0404304Mental Health and Nursing of Clients with Mental Health Deviation
สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0502102 หรือ
0401202 หรือ
0401202

Course Description
ศึกษามโนมติและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้มีภาวะพยาบาล ทักษะที่จำเป็นในการพยาบาลจิตเวช การแก้ไข
ภาวะวิกฤต การฟื้นฟูสภาพและการเตรียมผู้รับบริการ และครอบครัวเพื่อการอยู่ร่วมกัน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54