0404303Principles of Health Counselling
หลักการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษามโนมติและทฤษฎีต่าง ๆ ในการเรียนรู้และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ กระบวนการสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการให้การปรึกษาและกลวิธีแก้ไข ความแตกต่างของการปรึกษาและการสอน การให้การปรึกษา
และการสอนในผู้รับบริการที่มีภาวะความเจ็บป่วยต่างๆ กัน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54