0404202Health Behavior and Health Promotion
พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษามโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51