0403304Pediatric Nursing Practice II
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0403303 หรือ
CO0403303

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลในเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย เพื่อให้เด็กสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215