0176422Literature and Vocal Music
วรรณกรรมกับคีตศิลป์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมไทยกับเพลงไทยประเภทประเภทต่างๆ ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาสาระและความงามทางภาษาที่ปรากฏ การเข้าถึงความงามของภาษาและลีลาเพลงด้วยการปฏิบัติ


Relation between Literature and Thai songs , characteristics of contents and aesthetics.The approach in literature and vocal music by practice.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54