0176421SEA - Write Awarded Literature Works
วรรณกรรมรางวัลซีไรท์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะสร้างสรรค์ในวรรณกรรมรางวัลซีไรท์ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ์ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา คุณค่าและนัยทางสังคม


Creative characteristics of SEA-Write-Awarded Literary Works in short stories, novels, and poetry in terms of forms, contents, worth/virtues, and social implications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51