0176419Literary Works by King Vajiravudh
วรรณกรรมในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทางด้านเนื้อหา แนวคิด และพระอัจฉริยภาพในด้านการประพันธ์ ในวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี


Characteristics of contents, themes and genius in writing literary works by King Vajiravudh in his nonfictional writings and entertaining writings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52