0176416Construction of Local Thai Language Curriculum
การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางการสร้างและพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย การจัดทำหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกหัด โดยนำสาระความรู้ในชุมชนมาเป็นแกนของหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตรที่สร้างขึ้น


Definitions of local curriculum; guidelines for constructing and developing Thai language curricula; construction of Thai language curriculum, textbooks, teacher’s handbooks and workbooks by using the essence of knowledge in the community as the core of
each curriculum; and assessment of the constructed curriculum.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51