0176314Organization of Thai Language Activities
การจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย ลักษณะและประเภทของกิจกรรม ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน การวิเคราะห์และประเมินค่ากิจกรรมที่จัดขึ้น


Definitions of organization of Thai language activities; characteristics and types of activities; benefits of organization of learning – teaching activities and extra – curricular activities; organization of activities in Thai grammar, literature,
literary works, and skills in listening, speaking, reading, and writing; analysis and evaluation of the activities organized.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51