0176210Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง ศึกษารูปและรสด้านวรรณคดีที่ปรากฏ การประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ การอ่านและประเมินค่างานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Development of writing prose and poetry; study literary forms and motifs as appearing; writing different kinds of prose poetry; reading and valuing literary works in prose and poetry from the past to the present.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53