0176209Literary Works for Children and Childhood
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ศิลปะในการประพันธ์และแนวทางในการประเมินค่า การสร้างหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน


Definitions, characteristics, and categories of literary works for children and youth ; art of writing; and guidelines for valuing and writing books for children and youth.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52