0176208Literature Analysis and Criticism
วรรณคดีวิเคราะห์และวรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วิเคราะห์วิจารณ์ วรรณคดีรูปแบบต่างๆตามแนวคิดและทฤษฎี


Principles, concepts and theories of the analytical and critical study of literature; analyze and criticize literature in different forms based on the themes and theories concerned.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53