0176206Analytical and Critical Reading
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวในการประเมินค่าของงานเขียน การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น พิจารณาการใช้ถ้อยคำ สำนวน การประเมินคุณค่างานเขียนประเภทต่างๆ


Guidelines for evaluating each piece of writing; reading practice for critical thinking and concidering the uses of words and idioms; and evaluation of writings in various types.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54