0401413Nursing Administration
การบริหารงานพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0402304 หรือ
0402305

Course Description
มโนมติและทฤษฎีการบริหารทั่วไปและการบริหารงานพยาบาล กระบวนการบริหารหลักการบริหารตนเอง การบริหารผู้รับบริการและบุคคลากรทางการพยาบาล การบริหารหอผู้ป่วย การบริหารจัการเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง
ของผู้รับบริการ ประเด็นทางการบริหารการพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานพยาบาล


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53