0401410Nursing Informatics II
สารสนเทศทางการพยาบาล 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401208

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาใช้ในการพยาบาล องค์ประกอบต่าง ๆ ของสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพยาบาลด้านต่าง ๆ เช่น ปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัยทางพยาบาลและการบริหารการ
พยาบาล


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52