0401208Nursing Informatics I
สารสนเทศทางการพยาบาล 1
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54