0401205Health Assessment
การประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203121 หรือ
0203122 หรือ
0203121

Course Description
ศึกษาการประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้รับบริการ โดยการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54