0401202Communication in Nursing
การสื่อสารเพื่อการพยาบาล
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเน้นพฤติกรรมทางด้านสุขอนามัย การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ และการสื่อสารในองค์การ การประยุกต์หลักการสื่อสารในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลต่อผู้ป่วย
ผู้ร่วมงานและชุมชน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54