1707435Field Bird Study
การศึกษานกภาคสนาม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับนกในธรรมชาติ การใช้เครื่องมือศึกษาและเทคนิคการศึกษานกภาคสนามโดยเฉพาะในชุมชน มีการจัดให้มีการทำโครงงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม


Knowledge on birds in the nature; using instruments and techniques in bird field study, especially in communities; as well as individual or group projects
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215