1707430Natural Resources and Community Economics
ทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจชุมชน
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กรณีศึกษาชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตเชิงเศรษฐกิจ และการบริโภคในชุมชน การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมาชาติเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน


A case study of a community in using natural resources for economic productivity and consumption in the community; conservation of natural resources for sustainable community economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215