1707426Photography for Environment
การถ่ายภาพในงานสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบและ หน้าที่การใช้งานของส่วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆหลักการถ่ายภาพที่ดี การจัดแสง – เงา และหลักการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสิ่งแวดล้อม


Types of cameras for still images; elements of cameras and functions of the camera accesseries, principles of good photography, light and shadow arrangement, and principles of variously photographies for environment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215